He thong giao duc New Zealand

Hệ thống văn bằng New Zealand (NZQF) bao gồm 10 cấp độ và được phân loại dựa trên các trình độ chuyên môn khác nhau, từ chứng chỉ đến bậc tiến sĩ. Bất kỳ chương trình học nào ở New Zealand đều phải có thông tin về cấp độ NZQF mà sinh viên theo học

Chia sẻ