Sinh viên quốc tế chính quy được phép làm thêm ở New Zealand với một số điều kiện nhất định: Đáp ứng được yêu cầu của khóa học về kinh nghiệm làm việc thực tế, hoặc Trong kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới nếu bạn đang học một khóa học chính quy kéo dài

Chia sẻ
Từ khóa: